در سازمان افراد با جنسیت‌ها، باورها، ظاهر و شخصیت‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند و تنوع فرهنگی را شکل می‌دهند که می‌تواند برای ایجاد پویایی در سازمان مفید باشد یا با ایجاد شکاف بین افراد و گروه‌ها، ارتباطات سازمانی را به شکل غیرسازنده‌ای تحت تاثیر قرار دهد. طی ماه‌های اخیر در جامعه ایران شاهد اتفاقاتی بودیم که بر فضای سازمان‌ها بی تأثیر نبوده است. مسائل سیاسی، باورهای مذهبی، تفاوت‌های جنسیتی و سبک‌های پوشش افراد در سازمان‌ها چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

یکی از دغدغه‌های همیشگی افراد در سازمان‌ها کار کردن در یک محیط امن و مطمئن است که در آن فضای راحت و درعین حال چارچوب‌مندی را در تعاملات خود تجربه ‌کنند. از سوی دیگر مشخص و شفاف‌بودن تعاریف و مصادیق امنیت یا اشکال مختلف اذیت و آزار در فرهنگ هر سازمان به آگاهی بخشی و واکنش مناسب در برابر این مشکلات کمک می‌کند.

جهت بررسی این موضوعات، مشارکت شما در این پرسشنامه به درک بهتر ماهیت و ابعاد این مسائل در سازمان‌ها کمک می‌کند. پیشاپیش برای اینکه تجربه خود را با ما به اشتراک می‌گذارید از شما سپاسگزاریم و به شما اطمینان می‌دهیم پاسخ‌‌هایتان به صورت ناشناس باقی خواهد ماند.

شرکت در نظرسنجی