همرو چگونه به ارتقای عملکرد سازمان شما کمک می‌کند؟

ما در ارائه‌ی خدمات به سازمان‌ها، ابعاد و ذینفعان مختلف را در نظر می‌گیریم. خدمات ما کمک می‌کند که عملکرد رهبری در سازمان ارتقاء پیدا کند، ساختار و فرآیندها متناسب با اهداف شکل بگیرد، رفتارها و فرهنگ جمعی همسو شوند و اعضا بتوانند با افزایش سطح مشارکت و درک همگون از موقعیت، چالش‌ها را به‌شکل مستمر حل کنند. راهکارهای ما پیوسته اعضای سازمان را تشویق می‌کند که حتی در شرایط سخت، امکان توسعه و تغییر بیابند.

طراحی تجربه
تجربه‌ی کارکنان و مشتریان از سازمان شما چیست؟

سنجش تجربه در همرو از طریق مصاحبه‌های عمیق، برگزاری جلسات گروهی و با به‌کارگیری تفکر طراحی کمک می‌کند تا سازمان به راهکارهای تحول آفرین نسبت به فرآیندهای داخلی و مشتریان دست پیدا کند.

  • سنجش و طراحی عمیق تجربه‌ی کارکنان.
  • سنجش ۳۶۰ تجربه‌ی تیم‌ها از همکاری با هم درون سازمان.
  • سنجش و طراحی عمیق تجربه‌ی مشتریان.

تغییر سازمان
چگونه افراد را در ایجاد تغییرات همراه می‌کنید؟

رویکرد همرو در ایجاد تغییرات سازمانی، افزایش مشارکت، رسیدن به درک مشترک و ساختن راهکار تغییر با همراهی اعضای سازمان در کنار مطالعه‌ی عمیق سازمان توسط همرو است. این رویکرد کمک می‌کند تا چرایی ایجاد تغییر برای تمام اعضا شفاف باشد و به ایجاد تغییرات متعهد بمانند.

  • بازنگری و طراحی ساختار سازمان
  • ارتقا یا تغییر فرهنگ سازمانی
  • همسویی استراتژیک

رهبری سازمان
چگونه می‌توانید رهبری در سازمان را ارتقاء دهید؟

خدمات همرو به سطوح مختلف مدیریتی از هیئت مدیره، مدیران ارشد تا مدیران میانی کمک می‌کند که بتوانند نقشی اثرگذارتر از قبل داشته باشند، جانشین پروری کنند و در راستای ارتقای عملکرد سازمان اقدام نمایند.

  • کانون ارزیابی و توسعه‌ی مدیران
  • ارزیابی اثر و نقش رهبری مدیران ارشد و ارائه بازخورد فردی
  • ارزیابی و توسعه اثربخشی هیئت مدیره
  • آنبوردینگ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

ویدئوها و تصاویر پروژه‌ها

برنامه‌ی توسعه مدیران داده‌کاوان

برنامه‌ی توسعه مدیران توسن

هم‌آفرینی فرهنگ سازمانی شرکت فناپ

بوت‌کمپ گفتگوی شرکت توسن

مسیر تغییر و تحول را شروع کنید!

با یک تماس تلفنی، ارسال پیغام یا جلسه اولیه می‌توانیم مسیر پیش‌رو را شفاف کنیم.

می‌خواهم اطلاعات بیشتری دریافت کنم